STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOMORNIKI

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Komorniki i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539
z późniejszymi zmianami).
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
3) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)
4) Uchwały nr XVI/107/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2003 r.
5) Niniejszego Statutu.
§ 2
1) Biblioteka jest gminną instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2) Siedziba Biblioteki mieści się w Komornikach przy ul. Stawnej 7/11
3) Terenem działania Biblioteki jest Gmina Komorniki
§ 3
1) Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Komorniki.
2) Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Komorniki.
3) Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
§ 4
Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych mieszkańców Gminy Komorniki oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 6
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1) Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki,
3) Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
4) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
5) Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
6) Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
7) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.
8) Realizacja zadań inwestycyjnych.
§ 7
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
§ 8
Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 9
W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki, a także pracownicy administracji i obsługi.
Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 10
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
§ 11
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 12
1) Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.
2) Organizacja Biblioteki jest następująca:
– Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki w ramach której funkcjonują: Wypożyczalnia dla Dorosłych, dla Dzieci oraz Czytelnia
– Filia w Wirach
– Filia w Plewiskach
– Filia w Chomęcicach
§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Komorniki.

§ 14
Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.
§ 15
Dyrektor Biblioteki składa raz w roku sprawozdanie z działalności Radzie Gminy.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 16
Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 17
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Wójta z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy ustalonej przez Radę Gminy.
§ 18
Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje
z budżetu Gminy w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§ 19
Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy nadane przez Dyrektora.
§ 20
Biblioteka prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§21
Statut Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki nadaje uchwałą Rada Gminy Komorniki.

§ 22
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jej nadania.
§ 23
W sprawach nieregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisy ustawy o bibliotekach oraz przepisy innych ustaw związanych z prowadzoną działalnością.

Filia Biblioteczna w Plewiskach

ul. Grunwaldzka 612A

62-064 Plewiska

tel. 618 678 419

Godziny otwarcia

poniedziałek 08.00 – 17.00

wtorek 10.00 – 18.00

środa 08.00 – 15.00

czwartek 11.00 – 19.00

piątek 08.00 – 16.00

Filia Biblioteczna w Wirach

ul. Łęczycka 101

62-051 Wiry

tel. 618 105 757

Godziny otwarcia

poniedziałek 11.30 – 17.30

wtorek 11.30 – 17.30

środa 08.00 – 14.00

czwartek 13.00 – 19.00

piątek 10.00 – 16.00

Filia Biblioteczna w Chomęcicach

ul. Poznańska 65

62-052 Chomęcice

tel. 507 447 928

Godziny otwarcia

poniedziałek 12.00 – 18.00

wtorek 12.00 – 17.00

środa 08.00 – 15.00

czwartek 12.00 – 19.00

piątek 11.00 – 16.00